Nie masz OC – odholują samochód

Żeby odebrać auto odholowane na parking trzeba będzie opłacić OC.

Często się zdarza, że widzimy pozostawione samochody bez tablic rejestracyjnych, wyglądające na nieużywane, zagrażające porządkowi lub bezpieczeństwu. Takie pojazdy usuwa na koszt właściciela straż gminna albo policja.

Dyspozycję usunięcia pojazdu wydaje funkcjonariusz lub pracownik uprawnionej jednostki po upewnieniu się, że auto rzeczywiście utrudnia ruch drogowy lub tez akcję albo, że został pozostawiony na drodze zamiast trafić na złomowisko. Osoba do tego uprawniona wydaje polecenia na piśmie do usunięcia pojazdu.

Źle zaparkowane samochody transportuje się na strzeżony parking wyznaczony przez starostę. O wywiezieniu pojazdów stojących w niedozwolonych miejscach, tak samo jak w przypadku nieużywanych, osoba, która wydała dyspozycję, zawiadamia pisemnie właściwego miejscowo komendanta powiatowego, miejskiego lub rejonowego policji oraz organ gminy – wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

Osoba wydająca dyspozycję musi także wskazać miejsce, w którym pojazd się znajduje. Informację dostaje także właściciel. Kierowca, który źle zaparkował auto, co mogło wywołać niebezpieczeństwo, zatamować ruch, zaparkował na miejscu dla niepełnosprawnych lub pod znakiem mówiącym, że pojazd zostanie odholowany nie jest powiadamiany o fakcie zabrania auta.

Podstawę odbioru pojazdu stanowi zezwolenie. Wydaje je ta osoba, która zadecydowała o odholowaniu. Osobą odbierającą może być tylko osoba, która okaże dowód osobisty, dowód rejestracyjny oraz dowód opłacenia składki ubezpieczenia OC. Gdyby właściciel nie płacił składki na OC, musi uregulować opłatę za ubezpieczenie i zapłacić karę. Z parkingu auto może odebrać właściciel wpisany w dowodzie rejestracyjnym lub też osoba wskazana na zezwoleniu.

Jeżeli chodzi o pozostawione na drodze nieużywane auta, to urzędnicy gminni powiadamiają właściciela o fakcie wywiezienia pojazdu i o skutkach nieodebrania samochodu, jak również o konieczności zapłaty za usunięcie z drogi. Pojazd usunięty, który nie zostanie odebrany na wezwanie gminy w terminie 6 miesięcy, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się go, a tym samym przechodzi na własność gminy z mocy ustawy. Po upływie terminu właściciel także powinien zostać powiadomiony.