Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla rolnika

Ubezpieczenie OC zabezpiecza osoby trzecie, które ucierpiały w wyniku szkód wyrządzonych przez rolnika bądź w związku z prowadzonym przez niego gospodarstwem. Zabezpiecza tez rolnika, gdy ten będzie musiał zapłacić odszkodowanie osobie trzeciej. Wtedy zrobi to zakład ubezpieczeń. Zakres ubezpieczenia reguluje ustawa z dnia 22.05.2003 roku, o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Dla kogo obowiązkowe OC?

Według ustawy rolnik to osoba, w której posiadaniu znajduje się gospodarstwo rolne. Obowiązek ubezpieczenia spoczywa także na najemcach lub dzierżawcach gospodarstwa rolnego. Umowa ubezpieczenia OC zawierana jest na okres 12 miesięcy. Podobnie jak w przypadku samochodowego ubezpieczenia OC, jeżeli umowa nie zostanie wypowiedziana na jeden dzień przed końcem zostaje ona automatycznie przedłużona na kolejnych 12 miesięcy.

Od czego chroni ubezpieczenie?

Ubezpieczenie OC gwarantuje odszkodowanie każdej osobie trzeciej, która doznała szkody w związku z działalnością gospodarstwa rolnego, a następstwem tej szkody jest utrata bądź uszkodzenia mienia, rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała lub śmierć. Więc ubezpieczenie to obejmuje ochroną i zakresem wszelkie szkody wyrządzone poprzez prace polowe, a także poruszania się maszyn rolniczych bądź bydła w ruchu drogowym. Suma odszkodowania będzie równa wysokości sumy ustalonej w umowie ubezpieczenia. Umowa obejmuje zarówno rolnika jak również osoby pracujące w gospodarstwie i rodziną w nim przebywającą.

Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody:

  • wyrządzone rolnikowi przez osoby zatrudnione w jego gospodarstwie lub będące z rolnikiem w tym samym gospodarstwie domowym,
  • wyrządzone przez przeniesienie chorób pochodzenia niezwierzęcego,
  • wywołane wadą towarów pozyskiwanych przez osobę objętą polisą albo wykonywaniem danych usług,
  • wynikłe poprzez uszkodzenie lub zniszczenie, zniknięcia rzeczy pożyczonych lub przyjętych przez rolników, magazynowania lub naprawy,
  • wynikłe z utraty gotówki/pieniędzy, biżuterii, dzieł sztuki, różnego rodzaju dokumentów i papierów wartościowych, a także kolekcjonerskich,
  • w zniszczeniu środowiska naturalnego,
  • powstałe na skutek nieopłacenia grzywny, kary sądowej, kolegiów, itp.

W momencie gdy szkoda zostanie wyrządzona umyślnie lub w stanie po spożyciu alkoholu bądź środków odurzających, towarzystwo ubezpieczeniowe może zażądać od sprawcy zwrotu odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC. Wszelkie zapisy odnośnie tego rodzaju przypadków zamieszczane są w OWU.