OC AC po sprzedaży samochodu

Co z ubezpieczeniami komunikacyjnymi po sprzedaży auta?

Jeżeli sprzedajemy pojazd mechaniczny, powoduje to automatyczne zmiany w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych. Zmiany te nie są jednak takie same dla wszystkich ubezpieczeń komunikacyjnych.

O ile obowiązkowe ubezpieczenie OC przechodzi na nowego właściciela, to ubezpieczenia AC wygasa.

Kontynuacja polisy OC

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych przewiduje zasadę ciągłości i odnawialności ochrony ubezpieczeniowej. W praktyce wygląda to tak, że nowy właściciel samochodu czy motocykla może korzystać z obowiązkowej polisy OC przejętej po zbywcy do samego końca okresu ubezpieczenia – a po jej odnowieniu – na kolejne 12 miesięcy. W razie zbycia pojazdu mechanicznego, na nowego właściciela przechodzą także prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia.

Umowa ulega rozwiązaniu z upływem terminu, na jaki została zawarta, lub, w przypadku wypowiedzenia – na 30 dni od daty nabycie pojazdu. Mówi o tym art. 32 ust. 1 o ubezpieczeniach obowiązkowych. Odmienną sytuacją jest, gdy kupujemy pojazd zarejestrowany, ale bez ważnego ubezpieczenie OC – wówczas polisę musimy wykupić tego samego dnia co zakupiliśmy pojazd.

Zwrot składki za niewykorzystany okres z polisy OC

W momencie nabycia pojazdu przechodzą także prawa i obowiązki wynikające z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC. Następuje to z mocy prawa, więc jakiekolwiek ustalenia w tej kwestii pomiędzy stronami sprzedaży samochodu nic nie zmienią. Wyjątkiem jest sytuacja, w której nabywca zobowiązuje się do wypowiedzenia umowy. Pozwoli to sprzedawcy zapewnić zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony. Dopiero, gdy nabywca dokona wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, sprzedawca może liczyć na zwrot składki za każdy dzień niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

Rekalkulacja składki

Jeśli nowy właściciel pojazdu zdecyduje nie wypowiedzieć umowy ubezpieczenia w przewidzianym do tego terminie, zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej dla nowego ubezpieczającego. Uwzględnia przy tym jego zniżki i zwyżki, wiek, doświadczenie, szkodowość. W przypadku, gdy nowy właściciel złoży wniosek o ponowne przeliczenie składek, zakład ubezpieczeniowy ma obowiązek to uczynić.

Zbycie pojazdu a AC

Ubezpieczenia komunikacyjne autocasco należą do dobrowolnych ubezpieczeń majątkowych. Nie stosuje się tutaj ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, lecz przepisy Kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia. Kodeks cywilny przewiduje możliwość kontynuacji umowy, a więc tak jak w przypadku ubezpieczenia OC, przeniesienie praw i obowiązków na nowego nabywcę przedmiotu, czyli na nabywcę pojazdu mechanicznego.

Takie praktyki wymagają jednak zgody ubezpieczyciela, chyba że umowa lub Ogólne Warunki Ubezpieczeń mówią inaczej. Jeżeli ubezpieczyciel nie wyrazi takiej zgody autocasco kończy się z chwilą zbycia pojazdu. I tak najczęściej dzieje się w praktyce. Gdyby jednak doszło do przeniesienia praw z polisy AC na nabywcę auta, wówczas zasadą jest, że jednocześnie przechodzą obowiązki, może, że strony się umówią inaczej.

W takim przypadku zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę. Jeżeli umowa ubezpieczenia wygaśnie przed upływem okresu na jaki została zawarta, wówczas ubezpieczonemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

Przekazanie dokumentów i zawiadomienia

Sprzedający pojazd mechaniczny jest zobowiązany do przekazania nabywcy dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, oraz powiadomienia zakładu ubezpieczeń o zbyciu pojazdu w terminie 30 dni od daty zbycia, a także przekazanie danych osobowych nabywcy. Ponadto sprzedający powinien wydać nabywcy dowód rejestracyjny i kartę pojazdu.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym nakazuje powiadomienie starosty – wydział komunikacji – o fakcie zbycia lub nabycia pojazdu w terminie 30 dni od daty tego zdarzenia. Dla sprzedającego istotne jest, by powiadomić swojego ubezpieczyciela o fakcie sprzedaży pojazdu i danych nabywcy. Do tego momentu zbywca pojazdu jest odpowiedzialny wraz z nabywcą wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki ubezpieczeniowej, jednak skutki wyrządzenia szkody przez nabywcę po dniu zbycie pojazdu mechanicznego nie obciążają zbywcy tego pojazdu.

Decydujący miesiąc

Jeżeli jako nabywcy wypowiemy umowę ubezpieczenia pojazdu w terminie 30 dni po transakcji, polisa wygaśnie dopiero z upływem owego terminu. Wówczas w ostatnim dniu skróconego okresu ubezpieczenia należy podpisać nową umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W przeciwnym wypadku, możemy być obciążeni karą za brak ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.