Poprawki senatu w polisie OC

Senat wprowadził poprawki do ustawy, umożliwiające wypowiedzenie odnowionej polisy OC.

Senat wprowadził w ubiegły piątek poprawkę przesuwającą wejście w życie nowelizacji ustaw ubezpieczeniowych, która umożliwia wypowiedzenie automatycznie przedłużonej umowy ubezpieczenia OC, w momencie, gdy klient ma podpisaną już nową umowę ubezpieczenia. Dokładnie chodzi o umowę o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Prawo ubezpieczeniowe oraz ustawy Prawo drogowe.

Pierwsza poprawka jaką wprowadzono ma doprecyzować przepisy, natomiast druga przesuwa termin wejścia w życie zmian, nową datą ma być 1 stycznia 2012 roku.

Co istotne Ustawa wprowadza rozwiązania prokonsumenckie oraz ma za zadanie usprawnienie rynku ubezpieczeń obowiązkowych. Przewiduje ona, że przy wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia OC drogą pocztową datą wiążącą będzie data stempla pocztowego.Zgodnie z nowelizacją, wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane agentowi ubezpieczeniowemu będą uznane jak za złożone reprezentowanemu zakładowi ubezpieczeń. Nowe ustalenie zlikwiduję także problem tzw. podwójnego ubezpieczenia – sytuacja, gdy klient podpisuje umowę z innym zakładem, a jego stary ubezpieczyciel automatycznie przedłuża poprzednią polisę.

Po 1 stycznia zakład ubezpieczeń będzie musiał przesyłać ubezpieczonemu informację na 14 dni przed końcem umowy, o przedłużeniu umowy i o warunkach na jakich zostanie przedłużona na kolejny okres. W przypadku sprzedaży pojazdu, umowa ubezpieczenia jego wcześniejszego posiadacza nie będzie automatycznie odnowiona.

Dzięki temu ubezpieczeni nie będą wpadać w pułapkę podwójnego ubezpieczenia – pomimo płacenia podwójnej składki w sytuacji wypłaty odszkodowania, wcale nie będzie ono podwójne. Kolejnym udogodnieniem będzie to, że jeżeli klient zawarł umowę przez internet, będzie mógł jako dowód posiadanego ubezpieczenia okazywać wydruk z komputera. W nowelizacji określono także sposób zwrotu niewykorzystanej składki.

Jej zwrot za niewykorzystany okres ochrony będzie wypłacany za każdy dzień a nie jak było do tej pory za każdy pełny miesiąc niewykorzystanej ochrony. Poza tym, wysokość kar za brak obowiązkowego ubezpieczenia ma być uzależniona od wielokrotności minimalnego wynagrodzenia, a nie jak do tej pory od kursu euro. Od 1 stycznia kara za brak ubezpieczenia OC na auto osobowe ma stanowić równowartość dwukrotnej płacy minimalnej, na samochód ciężarowy lub autobus – trzykrotność, natomiast na pozostałe pojazdy – jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia w Polsce.